Columbian Clasp Envelopes, 9 x 12...

Columbian Envelopes
$15.70
Amazon Prime