500 #10 Double Window Envelopes...

Compuchecks
$32.70
Amazon Prime
6 x 9 Full Faced Window Envelope...

Envelopes.com
$10.47
Amazon Prime