About the Author

EN: NGO QUANG DAO Self-Published Author also be a husband, father, marketer, blogger, coder (WordPress developer), business man… I love to write and read. The content I write and translate is often the personal development, life lessons, diary... I have a small blog about financial knowledge and a marketing website. Location: Viet Nam Website: ngoquangdao.com Facebook: fb.me/asksock Twitter: @asksock LinkedIn: linkedin.com/in/asksock Nickname: AskSock *** VI: NGÔ QUANG ĐẠO Tôi là marketer, tác giả, blogger, lập trình viên (WordPress developer) và là một doanh nhân. Sở thích: Tôi thích viết và đọc sách. Những nội dung tôi viết và dịch thường là về phát triển bản thân, những bài học cuộc sống, tự sự… ngoài ra tôi có một blog nhỏ viết về kiến thức tài chính và một website về marketing.

Read full bio

Books